Skip to main content

Samenwerkingspartners

De missie van de stichting Eerstelijnszorg Appingedam (EZA) is ‘samen beter in Appingedam’. Met samen bedoelen we samen met verschillende zorgverleners, allerlei maatschappelijke initiatieven, met de gemeente Appingedam en met u als inwoner van Appingedam zorgen voor goede zorgvoorzieningen. Op de volgende manieren werken we daar aan.

Samenwerking met verschillende zorgverleners

Dit noemen we ketenzorg. Ketenzorg is zorg die wordt verleend door verschillende zorgverleners en die helemaal is afgestemd op een cliënt met een bepaalde chronische aandoening. Samen met u als cliënt bespreekt de huisarts welke zorgverleners het beste kunnen worden ingeschakeld. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld Certe voor controle van bloed, urine, longen; fysiotherapeuten, diëtisten en podotherapeuten.  Stg. EZA verleent ketenzorg bij de volgende aandoeningen:

# Diabetes mellitus type 2
# VRM (Vasculair Risico Management): verhoogd risico op hart- en vaatziekten
# COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease): een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij uw longen zijn beschadigd en onvoldoende voor goede ademhaling kunnen zorgen.
# Astma
Voor deze ketenzorg zijn protocollen opgesteld waarin de voorwaarden voor deelname zijn vastgelegd. Ook zijn de samenwerkingsafspraken erin vastgelegd.

Samenwerking met het Ommelander Ziekenhuis Groningen en het UMCG

Samen met een specialist uit het ziekenhuis houden huisartsen spreekuur in ons gezondheidscentrum. Dit noemen we meekijkconsulten. Dit vindt plaats op het gebied van oogheelkunde, dermatologie en orthopedie. Er vindt diagnose plaats en er kan behandeladvies gegeven worden. Voordeel is kennisvergroting bij de huisartsen waardoor er op den duur minder verwijzingen naar de tweede lijn, het ziekenhuis, hoeft plaats te vinden. Voor u betekent dit dat u dicht bij huis behandeld kunt worden en dat de kosten van deze bezoeken niet van uw eigen risico afgaan.

Samenwerking met Cadanz Welzijn

Vanuit Cadanz Welzijn worden heel veel initiatieven genomen met als doel het versterken van netwerken en daarmee het stimuleren van zelfwerkzaamheid en talentontwikkeling. In veel gevallen is hulp vanuit de professionele zorgverlening niet eens nodig en kan men met hulp vanuit de eigen omgeving of via het netwerk van Cadanz Welzijn een heel eind komen. Ons gezondheidscentrum werkt samen met Cadanz Welzijn op het gebied van ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en in de Damster Zorgbalie. Nieuw is het project Positieve Gezondheid. Hierover leest u meer onder het kopje “Zorgproducten”.
Cadanz Welzijn coördineert het project 'Jimmy's', een informatiepunt voor en door jongeren.

Samenwerking met de gemeente Eemsdelta

Samen met de voormalige gemeente Appingedam heeft de stg. EZA de Damster Zorgbalie opgericht. Dit is een fysieke balie in ons gezondheidscentrum waar u als inwoner van Appingedam terecht kunt met al uw vragen en signalen over wonen, financiën, gezondheid, dag invulling, sociale relaties, gezin en opvoeding. Achter deze balie zit een team van zorgverleners, zoals maatschappelijk werkers, praktijkondersteuners van de huisartsen, specialistisch verpleegkundigen, thuiszorgorganisaties, medewerkers van de gemeentelijke WMO en jeugdteams. Zij pakken uw vraag meteen op en werken daarbij indien nodig intensief samen. Bij de balie wordt u in de ochtenduren te woord gestaan door vrijwilligers, zij zorgen dat uw vraag bij de juiste hulpverlener terecht komt. Als iets spoed vraagt kunt meteen een hulpverlener spreken in een aparte spreekruimte.

Samenwerking met verpleeghuizen

Samen met Zonnehuisgroep Noord en De Hoven en de voormalige gemeente Appingedam is een voorstel opgesteld voor kortdurend eerstelijns verblijf (ELV). Dit zijn bedden die beschikbaar zijn voor de opvang van cliënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. U kunt hier naar worden verwezen vanuit de thuissituatie, na een opname in het ziekenhuis of vanuit de geriatrische revalidatiezorg. Vanuit de thuissituatie kan uw huisarts u naar een ELV verwijzen.

Gezondheidscentrum Overdiep | Stadshaven 23 - 9902 DA - Appingedam | Contactpagina