Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en omstreken (EZA) heeft als missie: ‘Samen beter in Appingedam’. In het Publieksjaarverslag treft u niet alleen een overzicht aan van de inspanningen die de stichting zich getroost om aan deze missie gevolg te geven maar bovenal ook van de vruchten die deze inspanningen beginnen af te werpen. Uit de cijfers, gepresenteerd onder zorgvernieuwingsprojecten ‘Oogheelkunde’ en ‘Meekijkconsult dermatologie’ blijkt dat verwijzingen naar de tweedelijn worden voorkómen. Maar ook de samenwerking met de gemeente in de pilot OJG (Ondersteuner Jeugd en Gezin) blijkt tot een afname van het aantal verwijzingen te leiden en wordt dan ook in 2019 voortgezet.
Een andere mogelijkheid om verwijzingen naar de tweedelijn te voorkomen biedt het Eerstelijnsverblijf (ELV). EZA is bezig om in samenwerking met andere (zorg)partijen deze faciliteit vorm te geven zodat kwetsbare ouderen kunnen herstellen in hun eigen omgeving waar anders een opname in het ziekenhuis aangewezen zou zijn.

De ontwikkeling van het zorgprogramma SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) verloopt voorspoedig en zal naar verwachting in 2019 gecontracteerd kunnen worden. Het in 2018 ‘on hold’ gezette Meekijkconsult orthopedie wordt in goed overleg met Menzis in 2019 weer opgestart. Daarenboven zullen in 2019 o.a. de mogelijkheden worden verkend tot samenwerking met de tweedelijn ten aanzien van onder andere gynaecologie en boezemfibrilleren.

Niet alleen met de tweedelijn, ook binnen de eerstelijn wordt de samenwerking gezocht. Het betreft onder andere horizontale verwijzing voor echografie en kleine chirurgische verrichtingen alsmede de samenwerking met Delfzijl ten aanzien van oogheelkunde, lichte traumazorg en ELV.
Het aantal huisartsen met een bijzondere bekwaamheid blijft zich uitbreiden. Naast Roland Riemersma (Astma/COPD), Jasper Wijpkema (Hartvaatziekten/CVRM) en Bart Arntzen (oogheelkunde) is Svati Patandin nu kaderhuisarts GGZ geworden waarmee de mogelijkheden van ons gezondheidscentrum tot het leveren van verantwoorde zorg dicht bij huis weer zijn uitgebreid.

Tot slot, EZA heeft haar wortels in het gezondheidscentrum Overdiep te Appingedam, dat in 2009 van start is gegaan. Het is de bedoeling het tienjarig bestaan van ons centrum in 2019 te vieren op een manier die recht doet aan onze missie, dat wil zeggen tezamen met de organisaties die bijdragen aan de zorg voor en het welzijn van alle Damsters.

U kunt het verslag opvragen bij de directiesecretaresse van de Stichting EZA, Hennie Plat-Wieringa via e-mail secretariaat@gezondheidscentrumoverdiep.nl of telefonisch via 0596-680295.